Dokumentace

Důležité informace pro Váš spokojený nákup a zajištění dlouhotrvajícího využití našich skel.

Reklamace

REKLAMACE

Reklamační podmínky – Reklamace a odpovědnost za vady

Naše společnost COMON, s.r.o. poskytuje na veškeré zboží záruční lhůtu v délce 24 měsíců.
Záruka zboží je podmíněna jeho správnou přepravou, skladováním, manipulací a montáží dle všeobecně platných pokynů a předpisů. Zásady správného skladování, manipulace a užívání výrobků jsou přílohou ceníku a jsou uveřejněny na stránkách www.sklenarstvi.cz.

Záruku není možné uznat, pokud byla vada výrobku způsobena po předání z jakéhokoliv důvodu, zejména porušením těchto zásad:

 • nelze provádět zásah do konstrukce izolačního skla
 • při osazení izolačního skla do konstrukce je nutno zachovat do všech směrů příslušnými normami požadované dilatační spáry
 • velikost izolačního skla nelze dodatečně upravovat
 • izolační sklo nesmí být v přímém styku s konstrukcí otvorového (např. okenního) rámu
 • otvorová konstrukce musí být dimenzována a ukotvena tak, aby se v provozu nedeformovala a tím nedocházelo k mechanickému namáhání izolačního skla
 • zasklívací drážka musí být vyčištěna, vysušena, odmaštěna a provedena dostatečně hluboká, aby zakryla distanční rámeček
 • zasklívací drážka musí být odvodněna a odvzdušněna, aby byla zabezpečena cirkulace vzduchu v uložení izolačního skla
 • šířka zasklívacích podložek musí být volena a podložky uloženy tak, aby obě skla byla podepřena současně a v žádném případě nedocházelo k přenosu tíhy skla do tmelu a rámečku
 • celoobvodové oboustranné zatmelení musí být trvale pružné, těsné, odolné vůči povětrnostním vlivům a teplotním výkyvům
 • použitá tmelící hmota nesmí být agresivní, musí zabraňovat pronikání vlhkosti do prostoru drážky a musí mít dobrou přilnavost k materiálům se kterými přijde do styku
 • ihned po montáži musí být odstraněny z izolačního skla nápisy, nálepky apod.
 • nejmenší přípustná vzdálenost oboustranného zatmelení obvodu izolačních skel od topných těles je 30 cm proti ploše skla
 • je přípustné zasklívat pouze taková skla, jejichž vzhled je bez zjevných vad
 • pro zasklívání izolačních skel v kombinaci se silikonem je důležité používat vždy neutrální silikon doporučený výrobcem pro tyto účely. Některé silikony mohou narušit konzistenci primárního butylového tmele

Každá reklamace výrobku, zboží či služby musí být kupujícím uplatněna písemnou nebo elektronickou formou na adresu naší spoečnosti s popisem důvodu reklamace bezprostředně po zjištění vady, nejpozději však takto:

 • na množství, lom skla a škráby vnější nejpozději při převzetí zboží
 • na zjevné vady – škráby uvnitř izolačního skla, jiný rozměr, chybné provedení aj. nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí zboží, konečným zákazníkem neprodleně po montáži
 • na skryté vady nejpozději do konce záruční doby
 • na vydané faktury – nejpozději před uplynutím doby splatnosti faktury
 • Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o oprávněnosti reklamace až po převzetí zboží, což je kupující povinen umožnit.
 • Prodávající neuzná žádné reklamace a závady, pokud podmínky pro užití zboží nevyhovují technickým normám ČSN, resp. všeobecným montážním podmínkám, které jsou známy pro použití daného druhu zboží.
 • Prodávající si může zvolit u uznané reklamace, jakým způsobem uspokojí nároky z vad a to dodáním náhradního či chybějícího zboží, opravou zboží nebo poskytnutím přiměřené slevy resp. odstraněním právních vad zboží.
 • Prodávající není povinen uspokojovat nároky z vad zboží, u kterého je kupující s prodlením s platbou.
  V případě, že při výrobě zboží bude použit materiál či surovina dodaná kupujícím, nenese prodávající odpovědnost záruku za kvalitu dodávaného zboží.
 • Poskytnutá záruka vymezuje závazek ze strany naší společnosti nahradit zdarma vadné sklo (pokud je na základě výše uvedených kritérií prokázáno, že je vadné) v místě původního dodání. Nevztahuje se na náklady související se zasklením či vysklením, ani na škody způsobené náhradou nebo výměnou, vysklením či zasklením, včetně související manipulace.

Za závadu nelze považovat: klikněte zde

Co není závada

ZA ZÁVADU NELZE POVAŽOVAT

» Výskyt interferencí

U izolačního dvojskla mohou vzniknout interference ve formě spektrálních barev. Optické interference jsou charakteristickým jevem překrývání dvou nebo více světelných vln při setkání v jednom bodě. Vznikají náhodně a nedají se ovlivnit.
Popsané jevy nejsou důvodem k reklamaci v rámci naší záruky.

» Efekt dvojskel

Izolační dvojsklo má uzavřený objem vzduchu, jehož stav je určen barometrickým tlakem vzduchu. Po zabudování, při změnách teploty, tlak vzduchu vznikají krátkodobé konkávní nebo konvexní prohnutí jednotlivých tabulí a tím i optická zkreslení. Tento jev je fyzikální zákonitostí všech izolačních jednotek.
Popsané jevy nejsou důvodem k reklamaci v rámci naší záruky.

» Anizotropie u tvrzených skel

Vzniká u skla, které bylo ošetřeno předpínacím procesem. Rozdílnými zónami napětí vzniká dvojitý lom světelných paprsků, zviditelňují se spektrálně barevné kruhy, motivy mraků apod.
Popsané jevy nejsou důvodem k reklamaci v rámci naší záruky.

» Kondenzace na vnějších plochách

Tvorba kondenzátu na ploše izolačního skla směrem do místnosti je určena hodnotou „U”, vlhkostí vzduchu a vnitřní a vnější teplotou. Vznik kondenzátu je podporován omezenou cirkulací vzduchu, záclonami atd. U izolačního skla se zvýšenou tepelnou izolací se může krátkodobé tvořit vodní kondenzát na venkovní straně skla, zejména při vysoké venkovní vlhkosti a vyšší teplotě vzduchu, než je teplota povrchu skla.
Popsané jevy nejsou důvodem k reklamaci v rámci naší záruky.

» Smáčivost skel

Smáčivost povrchu vnější strany izolačního skla může být rozdílná, např. kvůli obtisku válců, prstů, etiket, vyhlazovacím prostředkům apod. Při vlhkém povrchu skla způsobeném rosením, deštěm nebo vodou při čištění, se může rozdílná smáčivost stát viditelnou.
Popsané jevy nejsou důvodem k reklamaci v rámci naší záruky.

» Izolační sklo s meziskelními příčkami

Z hlediska estetiky a rozdělení plochy se používají dělící okrasné mřížky (šprosny), které jsou různých šířek a tloušťek v široké škále.
Rezonování mřížek při manipulaci s okny, dveřmi nebo při projíždění těžkých automobilů po blízké komunikaci není na závadu a vyplývá to z technologie výroby a použitých materiálů. K rezonování dojde za určitých podmínek vždy.

K omezení rezonování se používaly bumpony – silikonové čočky, které se nalepují na křížení mřížek.

Při použití bumponů může dojít:

 • ke stlačení bumponu až po jeho popraskání
 • posunutí po oblém povrchu mřížky, výjimečně až k jeho spadnutí
 • vlivem UV záření může dojít k jejich nažloutnutí

V žádném případě není narušena užitná hodnota izolačního skla nebo jeho tepelně izolační vlastnosti. Jakýkoliv vložný prvek (mřížka nebo DUPLEX) zhoršují hodnotu koeficientu prostupu tepla. Z podstaty těchto prvků vyplývá, že tvoří tepelný most uprostřed izolačního skla. Nelze zabránit důsledkům vyplývajícím ze změn délky meziokenních příček způsobených změnou teploty v meziskelní dutině. Viditelné řezy pilou a nepatrné odlupování barvy v oblasti řezu jsou podmíněny výrobou. Odchylky od pravoúhlosti v rozdělených polích je nutno hodnotit při zohlednění výrobních a montážních tolerancí.
Od 1. 9. 2005 nebude naše společnost bumpony instalovat standardně, pouze na písemné vyžádání zákazníka.
Popsané jevy nejsou důvodem k reklamaci v rámci naší záruky.

» Prasklina ve skle

Hlavní příčinou je zejména nesprávné skladování a manipulace u odběratele (na stavbách, přeprav horizontální poloze atd.), nesprávný způsob zasklívání, špatně určená šíře izolačního skla vzhledem k šíři zasklívací polodrážky (malá vůle), při aplikaci vnějších folií, lepených lišt. Také tepelně indukované napětí, nebo pohyb konstrukce rámu, příp. kontakty s konstrukcí při používání, mohou vést k lomu skla. Izolační skla s duplexem nesmí být vystavena mrazům (nedokončené stavby kde dochází ke konkávnímu prohnutí) a tím prasknutí pod duplexem. Pokud by bylo pnutí, nebo prasknutí skla přítomno již před zpracováním, toto zpracování by nebylo možné, sklo by se nedalo řezat a neprošlo by lisem,kde je tlak 3,5 barů.
Popsané jevy nejsou důvodem k reklamaci v rámci naší záruky.