Rady a pokyny

Důležité informace pro Váš spokojený nákup a zajištění dlouhotrvajícího využití našich skel.

Jaké izolační sklo použít?

JAKÉ IZOLAČNÍ SKLO POUŽÍT?

Aby mohlo izolační sklo plnit Vaše požadavky, kombinují se v nich různé druhy skel, čímž je dosaženo požadovaných speciálních vlastností pro dané podmínky, skladování a manipulace.

 • Základní izolační skla
 • Izolační skla se zvýšenou tepelnou izolací
 • Protisluneční izolační skla
 • Zvukově izolační skla
 • Bezpečnostní izolační skla

……………………………………………………………

» Základní izolační skla

Základní izolační sklo je běžné řešení většinou v interiérech budov. Je sestaveno z tabulí plochého skla o tloušťce 4 – 12 mm oddělených vzduchovou dutinou, jejíž šíře se pohybuje v rozmezí 6 – 24 mm. Plochu izolačního skla lze opticky roz- dělit ozdobnou mřížkou, umístěnou v dutině. Jsou-li kladeny požadavky na vysokou světelnou propustnost a zároveň se má omezit průhled, lze použít do skladby izolačního skla dekorativní sklo (lité sklo – ornament) s vysokou rozptylovou světelnou propustností.

» Protisluneční izolační skla … více informací zde

» Izolační sklo se zesílenou tepelnou izolací

Izolační sklo se zesílenou tepelnou izolací je moderní izolační sklo (dvojsklo nebo trojsklo) nové generace s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Vnitřní tabule skla je ve dvojskle nahrazena sklem s nízkou hodnotou emisivity – na povrchu skla je nanesena speciální vrstva oxidu kovu, odrážející tepelnou energii zpět do místnosti a zabraňující tak jejímu úniku. Tím je dosahováno výrazného snížení hodnoty součinitele tepla “Ug”. Dalšího zlepšení této hodnoty lze docílit výměnou vzduchu v dutině izolačního skla za plyn s nízkou tepelnou vodivostí. Díky tomu dosahuje izolační sklo lepších tepelně izolačních účinků jako třiceticentimetrová cihlová zeď. Průhlednost skla přitom zůstává zachována. Aby se docílilo více estetických vlastností tohoto speciálního izolačního skla, lze vnější čiré sklo nahradit sklem protislunečním nebo bezpečnostním.

» Planibel Top N

Nízkoemisní skla, vyrobené z tabule čirého floatu, které je na jedné straně vakuově pokoveno novým LowE povlakem. Bylo vytvořeno speciálně pro použití v izolačních dvojsklech, kde lze dosáhnou vynikajících energetických vlastností, a to kombinací zvýšené tepelné izolace a přímého prostupu solární energie.

Jako součást izolačních dvojskel (skladba: 4 mm – 16 mm argon – 4 mm) může Planibel Top N dosáhnout:

 • extrémně vysoký světelný činitel prostupu ( LT )
 • velmi nízký součinitel tepelného prostupu (Ug-hodnota), čímž zajišťuje maximální úspory energie
 • neutrální vzhled při odrazu světla od skla
 • vysoká hladina celkového činitele prostupu sluneční energie ( SF )

» Zvukově izolační skla … více informací zde

» Izolační skla s bezpečnostní charakteristikou … vice informací zde

OBJEDNÁVKY

OBJEDNÁVKY

Nezbytné náležitosti

Naše společnost COMON, s.r.o. vyvíjí maximální úsilí na snížení rizika případných nedorozumění a chyb. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, objednávky podávat vždy v písemné podobě (elektronicky, tištěné, faxem). V opačném případě nemůže naše firma nést zodpovědnost za rozdíly a chyby, které takto vzniknou. Níže jsou uvedeny náležitosti, které je nutné v objednávkách uvádět. Věříme, že takto odstraníme případná nedorozumění a tím zkvalitníme služby, které Vám, našim zákazníkům, naše společnost COMON, s.r.o. poskytuje. Děkujeme za pochopení.

 • Přesná adresa objednatele, kupujícího a příjemce, jméno kontaktní osoby, telefon.
 • IČ, DIČ a bankovní spojení.
 • Přesná specifikace výrobku – rozměry (šířka x výška) …pokud není konkretizováno, považujeme první údaj za šířku a druhý za výšku, počet kusů.
 • Při objednání, prosím, vždy uveďte číslo předchozí nabídky. Ceny výrobků platí pouze pro uvedený počet, rozměry a složení. Platnost nabídek je vždy 30 dní (pokud není přímo uvedeno jinak).
 • Složení izolačního skla, jednotlivé typy skel, pozice reflexní vrstvy a pozice vzorovaných (ornamentních) skel, plnění plynem, dělení meziskleních mřížek, pohled (interiér – exteriér).
 • Požadavky na výrobu izolačních skel, která budou instalována v oblastech s nadmořskou výškou do 200 m n.m a nad 900 m n.m je nutné viditelně označit poznámkou.
 • U nepravidelných tvarů řádně zakótovaný nákres nebo šablonu z pevného materiálu.
 • Požadovaný termín odběru a způsob dodání.
 • Ověřte si, zda byla objednávka doručena a zda je čitelná. Máte-li dotaz ohledně průběhu Vaší zakázky, kontaktujte obchodní oddělení na čísle (+420) 567 219 126, popřípadě e-mail: obchod@sklenarstvi.cz .

Všechny obchodní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí výhradně všeobecnými, obchodními a dodacími podmínkami, pokud není s kupujícím v jednotlivých případech dohodnuto něco jiného.

Upřesnění

Při požadavku na výrobu izolačních skel v nestandardním složení a rozměru je výroba možná na Vaše přání. V takovém případě nás, prosím kontaktujte, abychom mohli upřesnit omezení pro použití takového izolačního skla z důvodu garancí našich výrobků.

Izolační skla s rozměry, které přesahují 2,5 m2 nebo maximální výrobní rozměr (1.900 x 2.990 mm), event. skla jinak upravená, je nutné z hlediska ceny, složení a výrobních termínů opět konzultovat s naší firmou. Neprovádíme statiské výpočty. Návrhy skel vychází pouze ze zkušeností a doporučení.
U izolačních trojskel doporučujeme, z důvodu tepelného šoku, jako středové sklo použít tepelně tvrzené (ESG – „kalené“), popř. „ultračíré“ sklo. V opačném případě nemůžeme poskytnout garanci na poškození skla vlivem tepelného zatížení a šoku. Standardní složení izolačního trojskla, je s čirým sklem (Planibel Clear) na středové pozici. Požadavek na použití „ultračirého“, popř. tepelně tvrzeného skla je nutné konkrétně specifikovat.

Pro složení 4 mm – rám 16 mm – 4 mm doporučujeme max. rozměry 800 x 2.000 mm, popř. 1.000 x 1.400 mm. Uvedené rozměry jsou pouze orientační a platí pro standardní (svislé) zasklení. V případě, že se rozměry izolačních skel budou blížit k maximálním uvedeným rozměrům, žádáme vás o konzultaci tohoto případu s našimi pracovníky.

Jednotlivé pozice izolačního skla, jsou vždy značena z exteriéru do interiéru jako 1; 2; 3; 4 a dále 5; 6 u trojskla.

SKLADOVÁNÍ IZOLAČNÍCH SKEL

SKLADOVÁNÍ IZOLAČNÍCH SKEL

 • Při předání izolačních skel na přepravním stojanu je nezbytně nutné uvolnění zajišťovacích prvků přebírajícím.
 • Sklo musí být skladováno v suchém krytém prostředí, chráněno před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, mechanickým poškozením hran a podobně.
 • Izolační skla vybalená z přepravních obalů se skladují vždy na hraně a kolmo k základně, přičemž základna je v mírném sklonu 10 – 15 st. Mezi jednotlivá skla je potřeba vkládat mezivložky, které musí zamezit vzájemnému plošnému dotyku skel.
 • Doporučují se korkové proložky nebo jiný pružný materiál. Proložky je nutno umístit v rozích cca 5 cm od kraje. U větších formátů je třeba umístit proložky i uprostřed.
 • Maximální počet izolačních skel, které lze opírat v jedné řadě za sebou, je závislý na jejich ploše. Mezi skla o rozdílné plošné velikosti je potřeba vkládat svisle minimálně dvě lišty.
 • Izolační sklo se manipuluje a přepravuje ve svislé poloze proloženo tak, aby nedošlo k plošnému styku vedle sebe stojících izolačních skel. Je třeba se vyrovnat nárazům na hrany.
MONTÁŽNÍ POKYNY

MONTÁŽNÍ POKYNY

Pro instalaci izolačních skel je nutné dodržet následující podmínky: při zasklívání do drážkové otvorové konstrukce musí být dodrženy stanovené dilatační spáry a vůle;

 • Dodatečné úpravy rozměrů izolačních skel nejsou možné;
 • izolační sklo nesmí být v přímém kontaktu s otvorovou konstrukcí;
 • Otvorová konstrukce musí být dimenzována tak, aby po zasklení izolačním sklem nedocházelo k deformacím;
 • Zasklívací drážka musí být suchá, bez prachu a mastnot a bez jakýchkoli výčnělků;
 • Zasklívací drážka musí mít rozměry stanovené následující tabulkou;
 • Zasklívací drážka musí být opatřena odtokovým (odvzdušňovacím) kanálkem;
 • Oboustranné zatmelení obvodu izolačního skla vůči konstrukci drážky a zasklívací lišty musí být trvale pružné, těsné, odolné proti pronikání vlhkosti a proti změnám teploty;
 • Nejmenší přípustná vzdálenost umístění izolačních skel od topných těles je 30 cm proti ploše skla;
 • Skla je nutné chránit zejména při svařování, pokládání litého asfaltu, zednických pracích – kontaminací skla se stavebními hmotami nebo jinou agresivní látkou, dojde k trvalému poškození izolačního skla;
 • Po zasklení je třeba z izolačních skel ihned odstranit nálepky, etikety nebo korkové proklady. – izolační sklo se sklem probarveným ve hmotě (planibely, stopsoly atd.) musí být tímto sklem osazeno ven – nemenší vzdálenost zasklených izolačních skel od topných těles je alespoň 300 mm

Další důležité informace naleznete v dokumentu: ZASKLÍVACÍ PODMÍNKY

Legenda k obrázku:

A – tloušťka izolačního skla B – nosné a distanční podložky -délka: 80 až 100 mm – šířka: A + 2 mm – tloušťka: min. 5 mm C – tloušťka těsnění: 3 mm D – šířka zasklívací polodrážky: A + 2xC E – hloubka zasklívací polodrážky : – min. 18 mm (běžná zasklení) – min. 30 mm (bezpečnostní zasklení)

Rozmístění podložek

ROZMÍSTĚNÍ PODLOŽEK

Nejvhodnější materiál pro nosné podložky jsou plastové zasklívací podložky nebo tvrdé dřevo.

Každá podložka musí šířkově přesáhnout tloušťku izolačního skla alespoň o 1 mm na každé straně, aby bylo zajištěno rovnoměrné podepření tabulí izolačního skla. Nosné podložky, přenášející zatížení izolačního skla na otvorovou konstrukci, musí být dlouhé 70 – 100 mm, tl. 4 – 5 mm.

Distanční podložky je třeba ukládat do otvorové drážky pro zamezení posunu izolačních skel v zasklívací rovině. Jako matriál slouží měkké dřevo nebo neopren tvrdosti 70 – 90 Shore, umožňující izolačnímu sklu volný pohyb při objemových změnách způsobených zvýšenými rozdíly teplot (dilatacemi). Čelní podložky zajišťují měkké uložení a zároveň předepsanou vůli mezi sklem, drážkou a zasklívací lištou. Nejvhodnější je použití samolepicí pryžové pásky.

Rozložení nosných, distančních a čelních podložek v drážce je řešeno dle způsobu otvírání oken a je schematicky znázorněno na obrázku uvedeném na této straně.