Typy izolačních skel

Různé varianty skel pro zajištění ještě většího komfortu a bezpečí.

TROJSKLA

Velmi nízká prostupnost tepla, vhodná nejen pro pasivní domy

IZOLAČNÍ TROJSKLA

…a jejich vlastnosti
Naše domovy, ale i komerční prostory potřebují někdy mnohem více energie na vytápění a chlazení svých interiérů než je třeba a tak se stávají zbytečným zdrojem emisí CO2. V březnu 2007 se přední představitelé států EU dohodli, že je nutné do roku 2020 ročně ušetřit cca 300 milionů tun emisí CO2 vzniklého provozem budov. 5% až 25% této cílové částky by se dalo dosáhnout výměnou kvalitního zasklení v stávajících a nových budovách. Tepelně izolační trojskla, popř. tepelně izolační trojskla se sluneční ochranou jsou hi-tech produkty, které vytvořil sklářský průmysl, jako odezvu na zhoršující se ekologickou situaci a s tím související rostoucí ceny energií.

Několik mezinárodních asociací poukazuje na vliv používání kvalitního zasklení na produkci CO2.

Díky těmto studiím si můžeme uvědomit, že výměna stávajícího zasklení za výkonná moderní trojskla, nám nebude jen šetřit peníze, ale pomůžeme tak i snížit produkci škodlivých skleníkových plynů.

Co mohou „normotvůrci“ a vláda udělat pro snížení emisí CO2?

 • Podporovat, případně vyžadovat používání kvalitních izolačních trojskel spolu se sluneční ochranou prostřednictvím norem a vyhlášek zákona.
 • Podporovat nebo vyžadovat modernizaci stávajících budov za použití výkonného zasklení, prostřednictvím státních dotací či jiných prostředků.
 • Zajistit, aby všechny důležité veřejné a komerční budovy byly vybaveny izolačními trojskly se sluneční ochranou.
 • Informační a komunikační kampaně o výhodách využívání kvalitního tepelně izolačního zasklení s možností snižování přehřívání interiéru.

Proč izolační trojskla

Od začátku 21. století rostly požadavky na vysoce izolační zasklení s hodnotami součinitele prostupu tepla “Ug” nižšími než 1.0 W.m-2.K-1. Počáteční zájem, který se objevil ve skandinávských zemích, ve Švýcarsku a Německu, se rozšířil na celé území EU.

Tento trend lze částečně vysvětlit větším povědomím o ekologických problémech a to jak na vládní úrovni, tak i mezi jednotlivci. Jsou kladeny vyšší požadavky na snižování emisí skleníkových plynů (CO2) s cílem splnit požadavky Kjótského Protokolu.

Ve všech budovách se zvětšuje průměrná plocha zasklení. Tento nárůst sebou nese zpřísnění požadavků na tepelně technické charakteristiky výplní stavebních otvorů, popř. lehkých obvodových plášťů budov (a v některých případech i požadavky na zvýšenou protisluneční ochranu), aby se zabezpečila jejich celková energetická bilance.

Koncepce “Pasivních Domů”, tj. domů mající velmi vysokou úroveň tepelné izolace a nízkou spotřebu energie na zajištění pohody vnitřního prostředí (spotřeba energie ≤ 15 kWh/m2, z toho plyne Ug = min 0,7 W/m2K). Firma AGC Flat Glass Europe vyvinula speciální nízkoemisivní povlak pro trojskla „Planibel Tri“, který se svými optickými a tepelně fyzikálními vlastnostmi, při nízkém součiniteli prostupu tepla Ug = 0,7 W/m2K, blíží k dvojsklům. Hlavní myšlenkou této inovace bylo zajistit stejnou optickou a energetickou pohodu v interiéru budov, kterou poskytují izolační dvojskla, přitom se dostat pod hodnotu Ug = 1,0 W/m2K – Thermobel Tri PH.

Správná kompozice trojskla

Trojsklo vždy musí obsahovat dvě skleněné tabule s nízkoemisivním povlakem. Jeden z povlaků, v případě potřeby zajištění většího komfortu, lze nahradit měkkým offline povlakem jako je např. Stopray či Energy N. Tabule skla s povlaky jsou vždy umístěny na venkovní straně trojskla, povlak na pozicích 2 a 5. Toto složení není jediným možným řešení, jiné varianty je nutné řešit s výrobcem z důvodu fyzikálních, výrobních a technologických možností.

 1. Každý z prostorů mezi skleněnými tabulemi je vyplněn min. 90% plynu (nová výpočtová směrnice pro CE značení).
 2. Pro střední tabuli je vždy použito extra čiré sklo (takřka bez přírodního zabarvení viz. vysvětlení pod bodem “Specifické vlastnosti izolačních trojskel”) nebo sklo dodatečně tepelně zpracované (ESG).
 3. Stejné hodnoty “Ug” mohou poskytnout dvě různá řešení zasklení:
  1. trojsklo s ARGONEM – větší celková tloušťka zasklení.
  2. trojsklo s KRYPTONEM – menší celková tloušťka zasklení, jelikož krypton poskytuje stejnou úroveň izolace při tenčí vrstvě plynu; to znamená, že je možno použít tenčích rámů. Ovšem cena plnění plynem je podstatně vyšší.

Je třeba poznamenat, že kombinace zasklení jsou optimalizována pro poskytnutí požadované hodnoty “Ug” s nejtenčí možnou kombinací v závislosti na použitém plynu náplně. Základní řada trojskel je nakonfigurována ze skel o tl. 4 mm. Navržení správné tl. skla je úzce spjato s rozměry, zatížením od větru, požadavky na bezpečnost a účel používání. (viz „Specifické vlastnosti izolačních trojskel”).

Specifické vlastnosti izolačních trojskel

!Trojskla mají své specifické vlastnosti, která je nutné respektovat!

Střední skleněná tabule je vyrobena z extra čirého skla, popř. dodatečně tepelně zpracovaného skla.

Izolační trojskla poskytují vysokou úroveň tepelné izolace. Při vystavení tohoto produktu přímému působení slunečního záření dochází k výraznému zvyšování teploty střední tabule skla. Tento jev je způsoben samotnou kompozicí trojskla. Střední tabule je „uzavřena“ mezi dvě nízkoemisivní vrstvy (tepelná zrcadla) a obklopena izolujícím plynem. Absorbované teplo ve střední tabuli skla má velmi omezenou možnost emise do okolního prostředí a tím dochází k neúměrnému zvyšování jeho teploty.

Počítačové simulace i praktické zkušenosti dokazují, že v mnoha případech může dojít k popraskání vnitřní (středové) tabule izolačního trojskla vlivem tepelného šoku a to při zatížení zasklení běžnými podmínkami jako např. vnitřní žaluzie, těžké závěsy, omezené větrání. Všechny kombinace musí být navrženy tak, že v případě použití běžného skla float musí být střední tabule z tepelně tvrzeného nebo tepelně zpevněného skla.

Energetickou absorpci lze významně redukovat použitím extra čiré skla jako středové tabule.

V případě použití extra čirého skla, je absorbováno mnohem menší množství tepla, střední skleněná tabule nemusí být ani tepelně tvrzena ani tepelně zpevněna. Toto řešení zjednodušuje výrobu, finančně a časově náročný proces tvrzení či zpevnění skla.

V praxi může být pro střední skleněnou tabuli použito sklo tloušťky 4 nebo 6 mm. V případě, že je použita střední skleněná tabule o tloušťce 8 mm (z důvodů mechanické odolnosti), důrazně doporučujeme doplňkové broušení.

Optické aspekty trojskla

Se zvyšujícím se počtem tabulí skla se zvyšuje světelná reflexe trojskla. Pro snížení tohoto jevu a zamezení příliš vysokého zkreslení se doporučuje:

 • Externí skleněné tabule by měly mít stejnou tloušťku (čísla uvedená tučně).
 • Mezery mezi skly by měly mít stejnou tloušťku (čísla uvedení kurzívou).

V případě, že z různých důvodů, musí být použita vnější skla s různými tloušťkami, doporučujeme zachovat co možná nejmenší rozdíly tlouštěk mezer mezi skleněnými tabulemi.

Riziko kondenzace na vnitřní straně

Izolační trojskla mají výrazně větší tepelně izolační vlastnosti než izolační dvojskla. Vypočtené a naměřené hodnoty interiérových povrchových teplot v ploše zasklení i v místě distančních rámečků, jsou za hranicí teploty rosného bodu, což eliminuje vznik kondenzátu a vyhovuje požadavkům normy ČSN 730540.

Je nutné zdůraznit, že takto výkonná zasklení musí být implementována do objektů, které jsou pro tyto stavební prvky připraveny. Pokud není dostatečně zpracovaná stavebně-fyzikální studie chování objektu, především v návaznosti zasklení na okolní konstrukce (zhoršení lineárního součinitele přestupu tepla v místě napojení), mohou vznikat kritická místa se vznikem plísní a kondenzátu.

BEZPEČNOSTNÍ

Vyšší odolnost vůči rozbití

BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ SKLA

Standardní izolační sklo lze poměrně snadno rozbít a vzniklé střepy mohou poranit. Pokud je tedy izolační sklo instalováno na exponovaném místě, je vhodné použít izolační sklo s BEZPEČNOSTNÍ charakteristikou. Takové izolační sklo chrání nejen před zraněním, ale i před násilným vniknutím (vloupáním) a vandalismem.

Těchto výhod dosáhneme použitím vhodných bezpečnostních skel – vrstvených, tepelně tvrzených (kalených) nebo kombinací obou.

 • kombinace s tvrzeným sklem ( ESG ) – tvrzené sklo je čtyřnásobně pevnější než běžné sklo stejné tloušťky proti zatížení větrem a tepelné námaze. Při destrukci skla vznikají malé neostré úlomky.
 • kombinace se sklem vrstveným – snižuje riziko poranění osob, neboť úlomky skla ulpí na plastové fólii. Zvyšuje bezpečnost (ochrana proti vloupání, tzn. rozbití nebo prostřelení). Přispívá ke ztlumení. Sortiment těchto skel se dále rozšiřuje možností kombinovat je s barevnými a reflexními skly.

Případné dotazy směrujte na naše pracovníky. Rádi Vám vše podrobně vysvětlí a poradí. Kontaktujte nás …

 

PROTISLUNEČNÍ

S absorpční či reflexní charakteristikou

PROTISLUNEČNÍ IZOLAČNÍ SKLA

Protisluneční izolační skla
Se vzrůstající plochou skleněné výplně stoupá ohřev interiéru vlivem slunečního záření. Nahradí-li se vnější čirá tabule sklem s absorpční či reflexní charakteristikou, od- bourají se nepříznivé vlivy nadměrného vstupu sluneční energie do místnosti. To umožňuje podstatně snížit náklady na udržování přijatelné teploty v interiéru v průběhu celého roku.

Protisluneční skla lze rozdělit na skla:

 • s absorpční charakteristikou (skla probarvená ve hmotě v barvách bronz, zelená, šedá a modrá )
 • s absorpční a reflexní charakteristikou (např. skla Stopsol)

Sklo barvené ve hmotě absorbuje vysoké množství sluneční energie, a tím zabraňuje jejímu nadměrnému vstupu do interiéru. Barevný odstín skla je do velké míry ovlivněn jeho tloušťkou. Je proto vhodné použít pro celou plochu zasklení jednotnou tloušťku skla. Vysoká absorpce tepelné energie může způsobit vysoký rozdíl teploty skla a proto je vhodné konzultovat nutnost tepelného tvrzení skla z důvodu ochrany před tepelným šokem.

Reflexní (zrcadlové) protisluneční sklo s velmi tenkou pyroliticky nanesenou vrstvou oxidu kovů. Tato vrstva je velmi trvanlivá a proto je možné orientovat je jak ven, tak i do vnitřku izolačního dvojskla. Orientace vrstvy oxidu ovlivňuje hodnotu reflexe, množství absorbované sluneční energie a rovněž konečný barevný odstín skla. Sklo Stopsol se vyrábí ve dvou variantách, a to Stopsol Classic se stříbrnou reflexí a lehce jantarovým odstínem, a Stopsol Supersilver se stříbrnomodrým třpytem.

Případné dotazy směrujte na naše pracovníky. Rádi Vám vše podrobně vysvětlí a poradí. Kontaktujte nás …

 

PROTIHLUKOVÁ

Snižují hladinu hluku

PROTIHLUKOVÁ IZOLAČNÍ SKLA

Hluk je z biologického (lékařského) hlediska zvuk, škodlivý svou nadměrnou intensitou. Pro snížení hladiny hluku nabízí naše společnost Sklenářství COMON – výroba izolačních skel, izolační skla se zvýšenou zvukovou neprůzvučností. Těchto vlastností lze dosáhnout:

 • zvýšením plošné hmotnosti skla použitím vrstveného (laminovaného) skla – Stratobel, Stratophone
 • asymetrickou skladbou jednotlivých tabulí izolačního skla (tato skla se vyznačují schopností izolovat zvuk především středních a vysokých frekvencí).
 • zvětšením meziskelní dutiny společně s asymetrickou skladbou jednotlivých tabulí (tato skla jsou vhodná pro ochranu před hlukem nízkých frekvencí).

 

Další vlastností izolačních skel, významnou zejména pro objekty situované v blízkosti dálnic, letišť, rušných křižovatek apod., je jejich schopnost podstatně snížit vstup hluku z vnějšího prostředí do interiéru. Nejčastěji používanou veličinou z hlediska akustických vlastností skleněných výplní je index vzduchové neprůzvučnosti Rw vyjadřovány v jednotkách dB a určující izolační schopnost prvku proti zvuku šířícímu se vzduchem.

Zvukově izolační skla, která mají ve skladbě vrstvené sklo mohou sloužit zároveň jako bezpečnostní zasklení. Případné dotazy směrujte na naše pracovníky.

Rádi Vám vše vysvětlí a poradí.Kontaktuje nás …