Sklenářství COMON

Reklamace

Reklamační podmínky – Reklamace a odpovědnost za vady

Naše společnost COMON, s.r.o. poskytuje na veškeré zboží záruční lhůtu v délce 24 měsíců.
Záruka zboží je podmíněna jeho správnou přepravou, skladováním, manipulací a montáží dle všeobecně platných pokynů a předpisů. Zásady správného skladování, manipulace a užívání výrobků jsou přílohou ceníku a jsou uveřejněny na stránkách www.sklenarstvi.cz.

Záruku není možné uznat, pokud byla vada výrobku způsobena po předání z jakéhokoliv důvodu, zejména porušením těchto zásad:

 • nelze provádět zásah do konstrukce izolačního skla
 • při osazení izolačního skla do konstrukce je nutno zachovat do všech směrů příslušnými normami požadované dilatační spáry
 • velikost izolačního skla nelze dodatečně upravovat
 • izolační sklo nesmí být v přímém styku s konstrukcí otvorového (např. okenního) rámu
 • otvorová konstrukce musí být dimenzována a ukotvena tak, aby se v provozu nedeformovala a tím nedocházelo k mechanickému namáhání izolačního skla
 • zasklívací drážka musí být vyčištěna, vysušena, odmaštěna a provedena dostatečně hluboká, aby zakryla distanční rámeček
 • zasklívací drážka musí být odvodněna a odvzdušněna, aby byla zabezpečena cirkulace vzduchu v uložení izolačního skla
 • šířka zasklívacích podložek musí být volena a podložky uloženy tak, aby obě skla byla podepřena současně a v žádném případě nedocházelo k přenosu tíhy skla do tmelu a rámečku
 • celoobvodové oboustranné zatmelení musí být trvale pružné, těsné, odolné vůči povětrnostním vlivům a teplotním výkyvům
 • použitá tmelící hmota nesmí být agresivní, musí zabraňovat pronikání vlhkosti do prostoru drážky a musí mít dobrou přilnavost k materiálům se kterými přijde do styku
 • ihned po montáži musí být odstraněny z izolačního skla nápisy, nálepky apod.
 • nejmenší přípustná vzdálenost oboustranného zatmelení obvodu izolačních skel od topných těles je 30 cm proti ploše skla
 • je přípustné zasklívat pouze taková skla, jejichž vzhled je bez zjevných vad
 • pro zasklívání izolačních skel v kombinaci se silikonem je důležité používat vždy neutrální silikon doporučený výrobcem pro tyto účely. Některé silikony mohou narušit konzistenci primárního butylového tmele

Každá reklamace výrobku, zboží či služby musí být kupujícím uplatněna písemnou nebo elektronickou formou na adresu naší společnosti s popisem důvodu reklamace bezprostředně po zjištění vady, nejpozději však takto:

 • na množství, lom skla a škráby vnější nejpozději při převzetí zboží
 • na zjevné vady – škráby uvnitř izolačního skla, jiný rozměr, chybné provedení aj. nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí zboží, konečným zákazníkem neprodleně po montáži
 • na skryté vady nejpozději do konce záruční doby
 • na vydané faktury – nejpozději před uplynutím doby splatnosti faktury
 • Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o oprávněnosti reklamace až po převzetí zboží, což je kupující povinen umožnit.
 • Prodávající neuzná žádné reklamace a závady, pokud podmínky pro užití zboží nevyhovují technickým normám ČSN, resp. všeobecným montážním podmínkám, které jsou známy pro použití daného druhu zboží.
 • Prodávající si může zvolit u uznané reklamace, jakým způsobem uspokojí nároky z vad a to dodáním náhradního či chybějícího zboží, opravou zboží nebo poskytnutím přiměřené slevy resp. odstraněním právních vad zboží.
 • Prodávající není povinen uspokojovat nároky z vad zboží, u kterého je kupující s prodlením s platbou.
  V případě, že při výrobě zboží bude použit materiál či surovina dodaná kupujícím, nenese prodávající odpovědnost záruku za kvalitu dodávaného zboží.
 • Poskytnutá záruka vymezuje závazek ze strany naší společnosti nahradit zdarma vadné sklo (pokud je na základě výše uvedených kritérií prokázáno, že je vadné) v místě původního dodání. Nevztahuje se na náklady související se zasklením či vysklením, ani na škody způsobené náhradou nebo výměnou, vysklením či zasklením, včetně související manipulace.

Ozvěte se nám

Kontaktní údaje

COMON s.r.o.

Adresa:

Luka nad Jihlavou, U Cihelny 736

Telefonní kontakt

+420 567 219 112

Email:

info@sklenarstvi.cz